15:51, 03/08/2021

HTR: Lâm Văn Thanh - Phó Giám đốc - đã mua 5,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Văn Thanh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
  - Mã chứng khoán: HTR
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,100 CP (tỷ lệ 0.67%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,100 CP (tỷ lệ 1.01%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 28/07/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 28/07/2021.

  HNX