HTR: Lâm Văn Thanh - Phó Giám đốc - đã mua 5,000 CP

HTR: Lâm Văn Thanh - Phó Giám đốc - đã mua 5,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Văn Thanh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,100 CP (tỷ lệ 0.67%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,100 CP (tỷ lệ 1.01%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/07/2021.

HNX