16:10, 22/08/2022

HTR: Phạm Văn Tú không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tú- Mã chứng khoán: HTR
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 163,708 CP (tỷ lệ 10.91%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 160,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,708 CP (tỷ lệ 0.25%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 17/08/2022.

  HNX