HTR: Phạm Văn Tú không còn là cổ đông lớn

HTR: Phạm Văn Tú không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tú- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 163,708 CP (tỷ lệ 10.91%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 160,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,708 CP (tỷ lệ 0.25%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 17/08/2022.

HNX