15:50, 03/08/2021

HTR: Trịnh Thị Thực - Trưởng Ban kiểm soát, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 4,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Thị Thực
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát, Người được ủy quyền công bố thông tin
  - Mã chứng khoán: HTR
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,400 CP (tỷ lệ 0.16%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 4,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,400 CP (tỷ lệ 0.43%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 29/07/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/07/2021.

  HNX