16:46, 09/09/2022

HU3: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC giữa niên độ 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 thông báo giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC giữa niên độ 2022như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE