HU3: Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

HU3: Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm