Hủy niêm yết cổ phiếu

Loại sự kiện: Hủy niêm yết

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: 13/07/2015

Ngày thực hiện: 14/07/2015

Tài liệu đính kèm