16:56, 14/09/2022

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An
  - Mã chứng khoán: ICI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 296,700 CP (tỷ lệ 7.42%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Vinh
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/10/2022.

  HNX