ITC: Thông báo và NQHĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu

ITC: Thông báo và NQHĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà thông báo và NQHĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm