15:34, 22/08/2022

IVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IVS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 30/09/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời
            - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

  HNX