Không có doanh thu cho thuê đất, Kinh Bắc (KBC) ghi nhận lỗ 76,73 tỷ đồng trong quý I/2024

Trong quý I/2024, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 152,33 tỷ đồng, giảm 93,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 76,73 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1.056,36 tỷ đồng, tức giảm tới 1.133,09 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 69,8%, về còn 48,5%.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của chứng khoán SSI, Kinh Bắc đã ghi nhận lỗ gần nhất là quý IV/2022 với giá trị lỗ 558,8 tỷ đồng.

Như vậy, Kinh Bắc trải qua 4 quý có lãi và đã lỗ trở lại.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 95,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.470,93 tỷ đồng, về 73,91 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 56,4%, tương ứng giảm 87,66 tỷ đồng, về 67,81 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 59,1%, tương ứng giảm 78,06 tỷ đồng, về 54,13 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 53,4%, tương ứng giảm 131,18 tỷ đồng, về 114,44 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2024, Kinh Bắc ghi nhận lỗ 94,66 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1.167,03 tỷ đồng, tức giảm tới 1.261,69 tỷ đồng.

Kinh Bắc không ghi nhận doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng trong quý I/2024

Kinh Bắc không ghi nhận doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng trong quý I/2024

Kinh Bắc thuyết minh thêm doanh thu quý đầu năm giảm chủ yếu do không ghi nhận doanh thu thuê đất và cơ sở hạ tầng so với cùng kỳ 2.068,4 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024, lợi nhuận gộp mà Kinh Bắc tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty giảm lỗ nhờ doanh thu tài chính ghi nhận 67,81 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2024, Kinh Bắc đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.000 tỷ đồng.

Như vậy, với việc lỗ trong quý đầu năm 2024, Kinh Bắc còn cách rất xa kế hoạch tham vọng lãi 4.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Kinh Bắc tăng 17,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 5.903,2 tỷ đồng, lên 39.337,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 12.684,9 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 9.573,3 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 8.095,06 tỷ đồng, chiếm 20,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 4.770,2 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Kinh Bắc tạm ứng 1.575,9 tỷ đồng cho nhân viên tại thời điểm 31/3/2024

Kinh Bắc tạm ứng 1.575,9 tỷ đồng cho nhân viên tại thời điểm 31/3/2024

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm cuối quý I/2024, cho biết đã tạm ứng 1.575,9 tỷ đồng cho nhân viên. Trong đó, tạm ứng 956,8 tỷ đồng cho ông Mai Nho Trường, 200,1 tỷ đồng cho ông Phan Minh Toàn Thư và các khoản tạm ứng khác.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 9,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 344 tỷ đồng, lên 4.068,9 tỷ đồng và bằng 19,9% vốn chủ sở hữu (đầu năm bằng 18,1% vốn chủ sở hữu).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu KBC giảm 500 đồng, về 29.000 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn