Không nộp báo cáo tài chính đúng hạn, hai công ty niêm yết trên UPCoM bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định số 82/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã TTZ-UPCoM) với số tiền là 125 triệu đồng.

Cụ thể: công ty này bị phạt 65 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: TTZ công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất Quý I, II, IV năm 2022, BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC bán niên năm 2022 được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất Quý II năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Quyết định số 05/2023/TTZ/NQ-HĐQT ngày 09/6/2023 về việc thay đổi nhân sự, Quyết định số 995/QĐ-CCTKV ngày 29/5/2023 về Cưỡng chế tài khoản Công ty của cơ quan thuế);

Tiếp theo là phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: tại BCTC đã được kiểm toán năm 2022, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần HT group Hòa Bình (ông Hoàng Anh Quyết là Tổng giám đốc của cả 02 công ty), tuy nhiên trên Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 lại không phản ánh nội dung trên).

Tương tự, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 84/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (mã MIM-UPCoM) với số tiền là 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) Quý I, II, III năm 2021, BCTC Quý III năm 2022, BCTC Quý III, IV năm 2023, BCTC năm 2022, năm 2023 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022, 2023, BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét, Báo cáo tình hình quản trị năm 2023; CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: BCTC Quý IV/2021, BCTC năm 2021 được kiểm toán, BCTC Quý I, II, IV năm 2022, BCTC riêng năm 2021 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, năm 2022, bán niên năm 2023, BCTC Quý I, II năm 2023, BCTC bán niên năm 2022 được soát xét, Thông báo ký hợp đồng kiểm toán số 15/TB-KSCK ngày 27/7/2022.

Xem thêm tại vneconomy.vn