Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) ba lần chậm trả lãi trái phiếu năm 2023

Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) ba lần chậm trả lãi trái phiếu năm 2023

Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thực hiện báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023 (từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023), Công ty liên tục chậm trả lãi trái phiếu đến hạn đối với mã trái phiếu TDC.BOND.2020.700.

Lần thứ nhất, ngày 15/2/2023 phải trả 23,8 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu nhưng ngày 15/2/2023 chỉ trả 7 tỷ đồng, ngày 17/2/2023 trả hơn 16,8 tỷ đồng và còn lại 27,99 triệu đồng được trả vào ngày 23/2/2023.

TDC liên tục chậm trả lãi trái phiếu năm 2023

TDC liên tục chậm trả lãi trái phiếu năm 2023

Lần thứ hai, ngày 15/5/2023 phải trả 24,2 tỷ đồng tiền lãi nhưng ngày 15/5/2023 chỉ trả 10,2 tỷ đồng, ngày 23/5/2023 trả 14 tỷ đồng và còn lại 65,36 triệu đồng được trả vào ngày 26/5/2023.

Lần thứ ba, ngày 15/11/2023 phải trả 20,29 tỷ đồng tiền lãi nhưng ngày 14/11/2023 trả được 3 tỷ đồng, ngày 16/11/2023 trả thêm 2 tỷ đồng, và ngày 17/11/2023 trả 15,3 tỷ đồng còn lại.

Như vậy, trong năm 2023, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương liên tục phát sinh chậm trả lãi lô trái phiếu mã TDC.BOND.2020.700.

Được biết, trái phiếu mã TDC.BOND.2020.700 được phát hành ngày 9/11/2020, kỳ hạn 5 năm (đáo hạn ngày 9/11/2025), mệnh giá 700 tỷ đồng và trả lãi 3 tháng/lần. Trong đó, lãi suất trái phiếu là 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8; và sau đó là lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm và đơn vị lưu ký lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Navibank.

Ngoài ra, sau kiểm toán năm 2023, lợi nhuận của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giảm 10,2% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm 37,13 tỷ đồng, về lỗ 402,8 tỷ đồng (trước kiểm toán lỗ 365,67 tỷ đồng). Trong đó, biến động chủ yếu do doanh thu giảm 202,2 tỷ đồng, về 300,72 tỷ đồng, giá vốn hàng bán giảm 125,27 tỷ đồng, về 197,35 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 42,2 tỷ đồng, lên 56,33 tỷ đồng …

Luỹ kế trong năm 2023, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu giảm 87,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2.191,3 tỷ đồng, về 300,72 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 402,8 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi 17,59 tỷ đồng.

Với việc lỗ kỷ lục trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận lỗ luỹ kế 367,17 tỷ đồng (đầu kỳ lãi lũy kế 38,9 tỷ đồng), bằng 36,7% vốn điều lệ.

Như vậy, với việc lỗ kỷ lục trong năm 2023, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã xoá bỏ toàn bộ lãi lũy kế tích luỹ nhiều năm.

Ngoài ra, tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ ngắn hạn là 2.130,1 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là 798,9 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 1.331,2 tỷ đồng, hay hiểu đúng hơn Công ty đang dùng 1.331,2 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn (dưới 1 năm) để tài trợ cho tài sản tài sản (kỳ hạn lớn hơn 1 năm).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/4, cổ phiếu TDC giảm 80 đồng, về 9.020 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn