L40: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L40 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 26/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo theo thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông.
          - Nội dung họp: theo chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xem thêm tại hnx.vn