Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản năm 2024

Loại sự kiện: Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 23/05/2024

Ngày thực hiện: -