LBM: Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hòa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

LBM: Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hòa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng Giám đốc như sau:

HOSE


Tài liệu đính kèm