LCD: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu LCD vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

LCD: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu LCD vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

HNX

Tài liệu đính kèm