18:00, 23/06/2022

LIG: Nguyễn Nam Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 10,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Nam Sơn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: LIG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nắm giữ cổ phiếu LIG
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/06/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/07/2022.

  HNX