LM8: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

Công ty Cổ phần Lilama 18 công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm