Lộ trình khắc phục lỗ lũy kế của Becamex TDC gặp khó

Trong quý I/2024, Becamex TDC ghi nhận doanh thu đạt 119,21 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 24,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 40,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8,6 tỷ đồng, lên 30 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 14%, tương ứng giảm 4,45 tỷ đồng, về 27,34 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 7,1%, tương ứng giảm 1,96 tỷ đồng, về 25,6 tỷ đồng; các hoạt động khác biến động không đáng kể.

-9489-1714637422.png

Quý I/2024, Becamex TDC tiếp tục lỗ thêm 24,1 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024, lợi nhuận gộp mà Becamex TDC tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Trước đó, trong năm 2023, Becamex TDC đã ghi nhận lỗ 402,8 tỷ đồng. Do tiếp tục lỗ thêm trong quý I/2024, tính tới 31/3/2024, tổng lỗ luỹ kế của doanh nghiệp đã lên tới 390,57 tỷ đồng, bằng 39,06% vốn điều lệ (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng).

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Becamex TDC giảm 1,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 66,7 tỷ đồng, về 3.543,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 2.123,5 tỷ đồng, chiếm 59,9% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 444,9 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 390,7 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 0,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 3,1 tỷ đồng, về 1.576,6 tỷ đồng và bằng 205,7% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ 766 tỷ đồng).

Trên sàn chứng khoán, ngày 3/4/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu TDC vào diện cảnh báo từ ngày 10/4/2024 do công ty đã lỗ lũy kế hơn 367 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2023.

Được biết, Becamex TDC đã xây dựng kế hoạch bù lỗ trong 2 năm 2024 và 2025. Theo đó, năm 2024, Becamex TDC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.441 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 407,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, với việc tiếp tục lỗ thêm 24,1 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, Becamex TDC còn cách rất xa kế hoạch có lãi.

Châu Anh

Xem thêm tại vnbusiness.vn