Lỗ và báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ 2 năm, cổ phiếu DLG bị chuyển sang diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định về việc chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/04/2024.

Nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 02 năm gần nhất (2022-2023) của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc diện chứng khoán bị kiếm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (2022 và 2023) của tổ chức niêm yết, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính kinh doanh hợp nhất năm 2023 chưa kiểm toán, công ty ghi nhận lỗ 99,7 tỷ đồng. Sau kiểm toán công ty báo lỗ 578,74 tỷ đồng, tăng lỗ thêm 479 tỷ đồng so với trước kiểm toán là do sau khi điều chỉnh tăng giá vốn hàng bán sau kiểm toán lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 54,3 tỷ đồng; Công ty con điều chỉnh giảm chi phí bán hàng 1,2 tỷ đồng sau kiểm toán.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 423,4 tỷ đồng do công ty trích lập nợ phải thu khó đòi đối với các công nợ đã quá hạn sau kiểm toán theo nguyên tắc thận trọna của chuẩn mực kế toán; Điều chỉnh tăng thu nhập khác từ chuyển nhượng bất động sản tại Công ty con tăng 7,1 tỷ đồng.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại tăng 3,4 tỷ đồng sau kiểm toán từ loại trừ khoản hoàn nhập trích lập dự phòng đầu tư tài chính Công ty mẹ vào các Công ty con trong kỳ.

Như vậy, sau kiểm toán năm 2023, DLG ghi nhận lỗ 578,74 tỷ đồng - cùng kỳ lỗ hơn 1.197 tỷ đồng và giảm lỗ 618,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 là do trong năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.122,3 tỷ dồng giảm 16,7% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu bán sản phẩm linh kiện điện tử của Nhà máy tại Trung Quốc & Hàn Quốc trực thuộc Công ty MassNoble tại Hong Kong giảm hơn so với năm 2022 do chuỗi cung ứng bị gián đoạn, đồng thời doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ như đá, gỗ... giảm do tác động của thị trường. Vì vậy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 225,5 tỷ dồng, giá vốn hàng bán giảm 121,1 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 104,4 tỷ đồng so với kỳ năm 2022.

Ngoài ra, các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ công ty con tăng do hàng bán bị trả lại so với cùng kỳ năm 2022; Chi phí tài chính giảm 74,3 tỷ đồng do công ty mẹ không phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong năm. Bên cạnh đó Công ty con ghi nhận hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và không phát sinh dự phòng giảm giá các khoản đầu tư trong kỳ.

Mặt khác, chí phí bán hàng giảm tương ứng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ giảm; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 630,3 tỷ đồng do trích lập nợ phải thu khó đòi trong năm 2023 giảm so với năm 2022; Thu nhập khác tăng 3,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 do trong kỳ phát sinh thu nhập chuyển nhượng bất động sản tại công ty con.

Do đó, lợi nhuận kế toán trước thuế tại các công ty con giảm, không phát sinh khoản truy thu thuế TNDN so với cùng kỳ nên chi phí thuế TNDN phát sinh trong kỳ cũng giảm theo.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại tăng 5,9 tỷ đồng do phát sinh từ việc loại trừ khoản hoàn nhập trích lập dự phòng đầu tư tài chính Công ty mẹ vào các Công ty con tăng hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Về kết luận ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính riêng: tại ngày 31/12/2023, trong đó công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi theo thực tế của các khoản cho vay ngắn và dài hạn số tiền là 211.309.954.412 đồng. Với các tài liệu hiện có, bên kiểm toán cũng không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiếm toán thích hợp đế trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo thực tế.

Tại ngày 31/12/2023, khoản lỗ thuần lũy kế của công ty là (2.796.042.190.961) đồng và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn của Công ty là 1.583.183.030.116 đồng.

Còn trên báo cáo tài chính hợp nhất: tại ngày 31/12/2023, trong đó công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi theo thực tế của các khoản cho vay ngắn và dài hạn số tiền là 211.309.954.412 đồng.

Với các tài liệu hiện có, bên kiểm toán cũng không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo thực tế.Do đó, bên kiểm chưa thể xác định được ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên đến tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (riêng) và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (riêng) (nếu có) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Cũng tại ngày 31/12/2023, khoản lỗ thuần lũy kế của Tập đoàn là (2.664.379.511.213) đồng và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn của Tập đoàn là 1.637.962.063.529 đồng.

Giải trình về ý kiến ngoại trừ trên BCTC, công ty cho biết, tại ngày 31/12/2023, khoản lỗ thuần của Tập đoàn là (2.664.379.511.213) đồng ; Công ty mẹ là (2.796.042.190.961) đồng và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn của Tập đoàn là 1.637.962.063.529 đồng; Công ty mẹ là 1.583.183.030.116 đồng. Bên kiểm toán cho biết các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Tuy nhiên, Tập đoàn lại khẳng định tình hình sản xuất kinh doanh vẫn đang hoạt động ốn định, khắc phục các khó khăn trước mắt ban lãnh đạo công ty chủ động đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt theo biến động thị trường như: cấu trúc tình hình tài chính, tăng cường thu nợ, cắt giảm chi phí nhằm mục tiêu giảm nợ vay ngân hàng, cụ thể trong năm 2023, công ty đã thực hiện trả gốc vay ngân hàng hơn 187 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết định hướng chiến lược và kiên định mục tiêu từ năm 2024 đến 2026 tất toán toàn bộ nợ quá hạn ngân hàng và miễn toàn bộ lãi. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng đã làm việc với các Ngân hàng đã có văn bản thống nhất cho Tập đoàn tất toán nợ, miễn toàn bộ lãi.

Xem thêm tại vneconomy.vn