Lợi nhuận của FPT Online rơi về đáy 9 năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, doanh thu thuần của CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online - Mã: FOC) đạt 207 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp thu hẹp từ 59% cùng kỳ về 53% quý vừa rồi.

Trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của FPT Online còn 47 tỷ đồng, giảm gần 15% so với quý IV/2022 nhưng vẫn cao hơn 3 quý đầu của năm 2023.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt 620 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 113 tỷ đồng, giảm lần lượt 20% và 54% so với năm 2022. Kết quả lợi nhuận này cũng là mức thấp nhất kể từ 2015.

Năm 2023, FPT Online xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên 2 kịch bản, kịch bản 1 với mức doanh thu 800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng; kịch bản 2 với mức doanh thu 939 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 340 tỷ đồng.

Như vậy so với kịch bản 1, FPT Online mới thực hiện được 78% kế hoạch doanh thu và 45% chỉ tiêu lợi nhuận năm được giao. 

  Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2023. 

  Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính. 

Cuối năm 2023, tổng tài sản đạt 905 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó chiếm tỷ trọng tới 82% là tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng với 738 tỷ. Doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy tài chính trong năm.

Cuối quý IV/2023, vốn chủ sở hữu đạt 727 tỷ với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên 506 tỷ đồng.

Xem thêm tại vietnambiz.vn