Lợi nhuận năm 2023 của Saigonres (SGR) giảm 51,3%, về 105,1 tỷ đồng

Lợi nhuận năm 2023 của Saigonres (SGR) giảm 51,3%, về 105,1 tỷ đồng

Trong quý IV/2023, Công ty Saigonres ghi nhận doanh thu đạt 52,09 tỷ đồng, giảm 44,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 55,48 tỷ đồng, tăng 392,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 61,1%, về 57,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 47,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 27,58 tỷ đồng, về 30,08 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 276,4%, tương ứng tăng thêm 35,08 tỷ đồng, lên 47,77 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 38,8%, tương ứng tăng thêm 2,61 tỷ đồng, lên 9,33 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 68,1%, tương ứng giảm 33,44 tỷ đồng, về 15,65 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lãi 16,65 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,67 tỷ đồng, tăng 17,32 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lãi tăng 3,25 tỷ đồng, lên 5,1 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1,85 tỷ đồng).

Như vậy, trong quý IV, lãi hoạt động cốt lõi không đáng kể, lãi 55,48 tỷ đồng chủ yếu bởi đóng góp từ doanh thu tài chính và lợi nhuận khác tăng đột biến.

Công ty Saigonres thuyết minh doanh thu tài chính đột biến do ghi nhận doanh thu tài chính khác 40,66 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận 5,99 tỷ đồng, tăng 34,67 tỷ đồng; thu nhập khác tăng do ghi nhận các khoản khác 16,68 tỷ đồng so với cùng kỳ 0,67 tỷ đồng, tức tăng 16,01 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Saigonres ghi nhận doanh thu đạt 99,17 tỷ đồng, giảm 84,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 105,1 tỷ đồng, giảm 51,3% so với cùng kỳ năm.

Như vậy, kết thúc năm 2023 với lợi nhuận đạt 105,1 tỷ đồng, Công ty Saigonres sẽ chỉ hoàn thành 33,4% so với kế hoạch lãi đầu năm là 315 tỷ đồng nhưng hoàn thành tới 106,2% so với kế hoạch lãi 99 tỷ đồng vừa điều chỉnh (Công ty Saigonres kế hoạch kinh doanh từ lãi 315 tỷ đồng về 99 tỷ đồng).

Xét về dòng tiền, trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty Saigonres ghi nhận âm 208,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 339,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 116,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 38,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, Công ty Saigonres vừa trải qua hai năm dòng tiền dương, Công ty đã trở lại dòng tiền âm trong năm 2023. Trong đó, năm 2019 ghi nhận âm 470,8 tỷ đồng; năm 2020 ghi nhận âm 386,9 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận dương 157,47 tỷ đồng; và năm 2022 ghi nhận dương 339,74 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Saigonres tăng nhẹ 2,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 52,7 tỷ đồng, lên 2.051,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 946,3 tỷ đồng, chiếm 46,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 654,5 tỷ đồng, chiếm 31,9% tổng tài sản; và các khoản mục khác.

Đặc biệt, cũng tại thời điểm 31/12/2023, tiền và đầu tư tài chính bất ngờ giảm mạnh 84,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 296,46 tỷ đồng, về 54,75 tỷ đồng (cùng kỳ 351,21 tỷ đồng) và chiếm 2,67% tổng tài sản.

Thêm nữa, trong năm, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 65,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 373,3 tỷ đồng, lên 946,3 tỷ đồng; tồn kho tăng 12,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 74 tỷ đồng, lên 654,5 tỷ đồng …

Công ty Saigonres thuyết minh các khoản phải thu ngắn hạn tăng đột biến, chủ yếu do ghi nhận trả trước nhận chuyển nhượng các khu đất trị giá 288,7 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận). Trong đó, Công ty cho biết đây là khoản trả trước liên quan đến việc nhận chuyển nhượng khu đất tại đường Lê Sát, phường Tân Quý, quận Tân Quý và khu đất tại thị trấn An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Về phần nguồn vốn, cũng tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 12,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 37,76 tỷ đồng, lên 349,97 tỷ đồng và chiếm 17,1% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/1, cổ phiếu SGR tăng 600 đồng, lên 20.000 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn