Trong kỳ, lợi nhuận gộp của REE giảm 40,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 513,1 tỷ đồng, về 741,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 19,8%, tương ứng tăng thêm 11,6 tỷ đồng, lên 70,2 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 12,8%, tương ứng giảm 32,9 tỷ đồng, về 223,3 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 42%, tương ứng giảm 87,8 tỷ đồng, về 121,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5,3%, tương ứng giảm 6,44 tỷ đồng, về 114,66 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Theo giải trình, REE cho biết mảng điện trong quý I/2024 giảm đến 258 tỷ đồng do ảnh hưởng từ lợi nhuận các công ty thành viên, cũng như liên kết thuộc nhóm thuỷ điện giảm mạnh so với cùng kỳ, bao gồm CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, CTCP Thuỷ điện Thác Bà, CTCP Thuỷ điện Thác Mơ, CTCP Thuỷ điện Miền Trung...

Như vậy, lợi nhuận quý đầu năm 2024 của Cơ Điện Lạnh giảm mạnh chủ yếu do lợi nhuận gộp lao dốc, đồng thời lãi công ty liên doanh, liên kết cũng suy giảm mạnh so với cùng kỳ.

Lợi nhuận quý I/2024 của REE giảm gần 50%
Ảnh minh họa

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của REE tăng nhẹ 0,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 228,5 tỷ đồng, lên 35.140,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 14.662,8 tỷ đồng, chiếm 41,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 6.234,2 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 4.579,3 tỷ đồng, chiếm 13% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.760,8 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Năm 2024, REE đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu đạt 10.588 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 2.409 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 23,5% và 10,1% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, công ty chỉ mới hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/5, cổ phiếu REE tăng 4,22% lên mức 64.200 đồng/ cổ phiếu./.