LWS, LCW và SD4 bị HNX hủy đăng ký giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra quyết định hủy đăng ký giao dịch của 3 mã cổ phiếu gồm: LWS, LCW và SD4.

Theo đó, HNX quyết định hủy bỏ niêm yết bắt buộc 10,3 triệu cổ phiếu SD4 của Công ty Cổ phần Sông Đà 4 từ ngày 14/6/2023. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 13/6/2023.

Cổ phiếu SD4 bị hủy niêm yết do báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sông Đà 4 có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong 03 năm liên tiếp (2020, 2021 và 2022).

HNX quyết định hủy đăng ký giao dịch 10,3 triệu cổ phiếu SD4 của Công ty Cổ phần Sông Đà 4.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SD4 thuộc diện bị hạn chế giao dịch từ 2/12/2022 do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính quý 3/2022. Cổ phiếu SD4 đang đứng ở mức 2.700 đồng/cổ phiếu.

HNX cũng thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với 21.586.514 cổ phiếu LCW của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu, trên hệ thống giao dịch UPCoM từ ngày 6/6/2023. Ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống giao dịch UPCoM là 5/6/2023.

Lý do hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu LCW do Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn số 2449/UBCK-GSĐC ngày 8/5/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LCW đang giao dịch ở mức 7.400 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, HNX cũng thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với 17.717.665 cổ phiếu LWS của Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai trên hệ thống giao dịch UPCoM từ ngày 2/6/2023. Ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống giao dịch UPCoM: 01/6/2023;

Lý do hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu LWS do Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn số 2360/UBCK-GSĐC ngày 4/5/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LWS đang giao dịch ở mức 7.400 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn