Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-MB-HĐQT ngày 21/11/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội về việc thay đổi tên gọi Chi nhánh Trần Duy Hưng và các phòng giao dịch trực thuộc.

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (MB)

Trân trọng thông báo thay đổi tên gọi như sau:

+ Chi nhánh Trần Duy Hưng đổi tên thành Chi nhánh Hà Nội;

+ Phòng giao dịch Láng Thượng, Phòng giao dịch Nam Trung Yên, Phòng giao dịch Trung Văn, Phòng giao dịch Xuân Thuỷ trực thuộc chi nhánh Trần Duy Hưng thành trực thuộc chi nhánh Hà Nội

Chính thức đổi tên và đơn vị trực thuộc từ ngày: 28/11/2023

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán quốc tế, chuyển tiền trong nước và quốc tế, chi trả kiều hối…