MDA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Liên

MDA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Liên

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Liên
- Mã chứng khoán: MDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 186,100 CP (tỷ lệ 15.51%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 50,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 237,000 CP (tỷ lệ 19.75%)
- Lý do thay đổi sở hữu: mua để tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/12/2022.

HNX