MFS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

MFS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hưng
- Mã chứng khoán: MFS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,481,400 CP (tỷ lệ 20.97%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,485,200 CP (tỷ lệ 21.03%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/11/2022.
- Lý do thay đổi sở hữu: mua đầu tư

HNX