MFS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

MFS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MFS của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 3 - Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, tòa nhà Mobifone – số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Xin ý kiến cổ đông để thông qua các vấn đề sau:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
          - Nội dung họp: + Bầu cử, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028);
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

HNX