13:22, 24/06/2022

MH3: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MH3 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty CP KCN Cao su Bình Long; Ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. nội dung TCPH sẽ thông báo cụ thể sau trong tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

  HNX