MKV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

MKV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MKV của CTCP Dược Thú Y Cai Lậy như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến vào 09h00 thứ 7. ngày 16 tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy, địa chỉ: khu phố 1. phường 5. thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+Tờ trình xin phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+Tờ trình xin phê duyệt phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2022;
+ Tờ trình phê duyệt sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung điều lệ;
+Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

HNX