17:14, 16/03/2022

MKV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MKV của CTCP Dược Thú Y Cai Lậy như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến vào 09h00 thứ 7. ngày 16 tháng 04 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy, địa chỉ: khu phố 1. phường 5. thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  +Tờ trình xin phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  +Tờ trình xin phê duyệt phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2022;
  + Tờ trình phê duyệt sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung điều lệ;
  +Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

  HNX