Một doanh nghiệp có 30 Phó tổng giám đốc, doanh thu 1.400 tỷ và chi một nửa trả ban lãnh đạo

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) vừa công bố báo cáo minh bạch năm 2023. Báo cáo ghi nhận, tổng doanh thu trong năm 2024 của EY đạt 1.375 tỷ đồng trong đó doanh thu từ dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng 295,8 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của các đơn vị khác 833,6 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khác 246,4 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động 1.362 tỷ đồng trong đó chi phí tiền lương thưởng của nhân viên 703 tỷ đồng; chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 1.051 tỷ đồng; chi phí khác 657 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, đại gia ngành kiểm toán báo lãi sau thuế 8,1 tỷ đồng. EY cho biết công ty nộp thuế 199,7 tỷ đồng trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp 4,3 tỷ đồng. Ngoài ra, EY thông báo, công ty không lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp mà thực hiện mua bảo hiểm nghề nghiệp cho công ty theo chính sách của ETY toàn cầu. Tổng số tiền chi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hơn 1 tỷ đồng.

Về đội ngũ nhân sự của EY cũng cho thấy đặc thù của ngành nghề kiểm toán. Trong năm 2023, EY có tổng 58 kiểm toán viên tuy nhiên đội ngũ ban lãnh đạo doanh nghiệp rất hùng hậu. Số liệu cho thấy ngoài Tổng Giám đốc Trần Phú Sơn, EY có 30 Phó tổng giám đốc và 2 giám đốc cấp cao; 1 giám đốc pháp lý cấp cao.

Năm 2022 của EY ghi nhận doanh thu 1.120 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 3,6 tỷ đồng. Năm 2021 doanh thu 998 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 12 tỷ đồng.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) doanh nghiệp kiểm toán thuộc nhóm Big 4 kiểm toán. Năm 2023, EY hoàn thành kiểm toán cho 314 doanh nghiệp với nhiều doanh nghiệp lớn niêm yết trên sàn chứng khoán cũng là khách hàng của công ty kiểm toán này như Thế giới di động; Chứng khoán SSI; VNG; Coteccons; Chứng khoán MB; Chứng khoán VnDirect...

Xem thêm tại vneconomy.vn