MQB: Điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính theo kết quả kiểm toán báo cáo Tài chính của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 380/-TB-KVII ngày 16/12/2022

MQB: Điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính theo kết quả kiểm toán báo cáo Tài chính của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 380/-TB-KVII ngày 16/12/2022

.

Tài liệu đính kèm:
1.MQB_2023.2.1_0fe0753_380.TBKV_II.pdf
2.MQB_2023.2.1_6d39cf3_34MTDTTCKT.pdf

HNX