MTL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

MTL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTL của CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, đường CN7, CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua Tờ trình đầu tư giai đoạn năm 2023 – 2025;
+ Thông qua Tờ trình thanh lý tài sản năm 2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

HNX