MVC: Nguyễn Hồng Châu - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 10,000 CP

MVC: Nguyễn Hồng Châu - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 10,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Châu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: MVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,000 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10,000 CP
0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/08/2023.

HNX