MWG: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết

MWG: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm