15:26, 10/05/2022

NDP: Ngô Thị Giáng Hương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 300,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Giáng Hương
  - Mã chứng khoán: NDP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 111,902 CP (tỷ lệ 1.01%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Nam Thắng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,320,088 CP (tỷ lệ 20.9%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/05/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/06/2022.

  HNX