NDP: Trịnh Bích Dung - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 3,750 CP

NDP: Trịnh Bích Dung - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 3,750 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Bích Dung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: NDP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 269,778 CP (tỷ lệ 2.43%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3,750 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,750 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 266,028 CP (tỷ lệ 2.4%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/03/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/03/2022.

HNX