10:11, 06/04/2022

NDP: Trịnh Bích Dung - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 3,750 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Bích Dung
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: NDP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 269,778 CP (tỷ lệ 2.43%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3,750 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,750 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 266,028 CP (tỷ lệ 2.4%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 02/03/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 02/03/2022.

  HNX