17:22, 10/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 100,499,901 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 13/09/2022

Tài liệu đính kèm