NQT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

NQT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQT của CTCP Nước sạch Quảng Trị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến Tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến Trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị - Số 02 Nguyễn Trãi, Phường 1. thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.

HNX