16:37, 16/03/2022

NQT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQT của CTCP Nước sạch Quảng Trị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến Tháng 04 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến Trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị - Số 02 Nguyễn Trãi, Phường 1. thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.

  HNX