16:59, 19/04/2022

NSG: Phan Thanh Hồng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 8,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thanh Hồng
  - Mã chứng khoán: NSG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,000 CP (tỷ lệ 0.09%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trương Thị Thiên Trang
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,200 CP (tỷ lệ 0.01%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 8,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 08/04/2022.

  HNX