NSL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NSL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSL của CTCP Cấp nước Sơn La như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/03/2023 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La – Số 55 Tô Hiệu – thành phố Sơn La
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

HNX