Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền 450 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 19/04/2024

Ngày thực hiện: -