NST: CBTT miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công ty đối với Ông Trần Quang Hà để chuyển nhiệm vụ nhận công tác mới

NST: CBTT miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công ty đối với Ông Trần Quang Hà để chuyển nhiệm vụ nhận công tác mới

HNX

Tài liệu đính kèm