NTF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thung Lũng Vua

NTF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thung Lũng Vua

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thung Lũng Vua
- Mã chứng khoán: NTF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 356,190 CP (tỷ lệ 5.94%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,141,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,497,190 CP (tỷ lệ 24.95%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/08/2022.

HNX