NTT: Miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc Điều Hành Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Tuấn

NTT: Miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc Điều Hành Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Tuấn

HNX

Tài liệu đính kèm