NVT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

NVT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm