PC1: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

PC1: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm