PDR: Thông báo giao nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập tại Công ty con

PDR: Thông báo giao nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập tại Công ty con

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo giao nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập tại Công ty con như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm