Phân lân Ninh Bình điều chỉnh hàng loạt chỉ tiêu tài chính năm 2022

Doanh thu, lợi nhuận tăng nhẹ so với năm 2022

Theo báo cáo tài chính kiểm toán, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 727 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với năm 2022, Giá vốn hàng bán đạt hơn 621,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với năm trước đó.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 28,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2022.

Cùng với đó, tại lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 đạt 1.789 đồng/cp.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản công ty Phân Lân Ninh Bình đạt 290 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm 2023. Trong đó, chiếm phần lớn là hàng tồn kho với gần 166 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn từ khách hàng gần 107 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phân Lân cũng ghi nhận ‘nợ xấu’ đối với Hội nông dân do quá hạn thanh toán tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình như Hội nông dân của huyện Nho Quan, thị trấn Nho Quan, xã Văn Phong, xã Đức Long; Tổng giá trị nợ xấu gần 2,2 tỷ đồng.

Cũng tại cuối năm tài chính 2023, Phân lân Ninh Bình ghi nhận nợ phải trả gần 85 tỷ đồng. Bao gồm: phải trả người bán hơn 31 tỷ đồng, phải trả người lao động hơn 13,2 tỷ đồng, dư nợ vay tổ chức tín dụng hơn 32 tỷ đồng.

Về vốn chủ sở hữu, tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu đạt hơn 205 tỷ đồng, gồm vốn góp chủ sở hữu hơn 157 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển hơn 14,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 32 tỷ đồng.

Điều chỉnh nhiều chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính

Chỉ tiêu thay đổi tại Báo cáo kiểm toán 2023 so với báo cáo tự lập Quý IV/2023

Theo ghi nhận của VietnamFinance, Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023 đã điều chỉnh nhiều chỉ tiêu so với báo cáo tài chính tự lập Quý 4/2023 trước đó.

Theo đó, nhiều tài khoản được cho là ‘cố định’, được ‘đối chiếu’ thường xuyên với đối tác vẫn được điều chỉnh. Cụ thể, giá vốn hàng bán được điều chỉnh giảm hơn 883 triệu đồng, cùng với đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng điều chỉnh gỉam lần lượt là 69 triệu đồng và 23 triệu đồng.

Theo đó, lợi nhuận kế toán trước thuế được điều chỉnh tăng 756 triệu đồng.

Nguyên của sự điều chỉnh này là do phải thu ngắn hạn của khách hàng được điều chỉnh giảm 162 triệu đồng.

Được biết, trước đó , công ty Phân Lân Ninh Bình đã phải điều chỉnh hàng loạt bút toán theo biên bản kiểm toán Nhà nước ngày 24/10/2023. Cụ thể, lợi nhuận kế toán sau thuế được điều chỉnh tăng gần 2,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, Chỉ tiêu “Phải thu ngắn hạn của khách hàng’ được điều chỉnh tăng 213,4 triệu đồng do Phân lân Ninh Bình ghi nhận chi phí khi chưa đủ điều kiện nghiệm thu; Hàng tồn kho cũng điều chỉnh tăng gần 2 tỷ đồng do công tính lại giá và điều chỉnh chi phí bốc xếp đã phân bổ trước đó.

Ngoài ra, nhiều khoản mục chi phí khuyến mại, chi phí vận chuyển không phù hợp với doanh thu tại Chỉ tiêu ‘Chi phí phải trả ngắn hạn’ được điều chỉnh giảm hơn 784 triệu đồng.

Công ty cổ phần Phân Lân Ninh Bình tiền thân là Nhà máy Phân lân Ninh Bình, được cổ phần hóa từ năm 2005, cổ đông nhà nước là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất xi măng, sản xuất phân lân nung chảy, thương mại các loại phân bón.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/3/2024, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình có giá 14,500 đồng/ cổ phần.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn