PLX: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại QĐ số 612/PLX-QĐ-HĐQT ngày 13/10/2022

PLX: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại QĐ số 612/PLX-QĐ-HĐQT ngày 13/10/2022

 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại QĐ số 612/PLX-QĐ-HĐQT ngày 13/10/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm